3 photos to choose

All photos by Antoine Verglas, taken in SBH


1. Petra Shanatova


2. Diane Kruger
3. Sofi Milo

4. Therese Gargas
5. Julia Lescova

6. Therese Gargas

7. Cynthia Antonio

8. Eugenia Kuzmina